Sample Photo
  Trang chủ UTC2 TRANG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THI ĐI LẦN 2, LẦN 3       Nộp tiền thi đi lần 2, lần 3 qua tài khoản của VietinBank

Loại hình đào tạo: Niên chế Tín chỉ                                         Đợt đăng ký :THi L2 kỳ 1 18-19 L3 kỳ 2 17-18 K55 CT
Hệ đào tạo:
Khoá:
Lớp:
Mã SV:

Developed by Thai Son limited company. All rights reserved.